עדכונים

הנדון: סיכום מסמך משרד האוצר מתאריך 4.5.2021 בעניין הבהרות בנושא חוזר השכר
מתאריך 21.7.2019

11 במאי 2021

בתאריך 21.7.2019 פורסם על ידי משרד האוצר מתווה שכר חדש לעובדים המועסקים בתאגידי
מים וביוב ("החוזר"). בתאריך 4.5.2021 , הפיץ משרד האוצר מסמך הבהרות לחוזר ("מסמך
ההבהרות"). להלן נבהיר את משמעות האמור במכתב הנ"ל. מומלץ לקרוא בעיון את המכתב ואת
האמור להלן, ולהיערך לאימוץ ההנחיות.

סיכום הנחיות להעסקת סייעות עד 15/11/2020 בעקבות "משבר הקורונה"

15 באוקטובר 2020

העסקת סייעות:
1. סייעות חינוך מיוחד צריכות להמשיך בעבודתן כרגיל.
2. סייעות לגננת, כולל סייעת שניה, מועסקות בלמידה מרחוק. 
3. סייעות המועסקות בלמידה מרחוק מקבלות שכר מלא. זאת למעט תוספות יוח"א, אופק       חדש והחזר נסיעות שאותן הן לא זכאיות לקבל.
כמו כן בשנת 2021 ינוכה יום אחד ממכסת ימי הבחירה וימי ההשתלמות של העובדת.

היתר כללי להעסקה בשעות נוספות

15 באוקטובר 2020

  1. ביום 4.10.2020 פורסמה הוראת שעה המתקנת את ההיתר הכללי להעסקת עובדים בשעות נוספות.

  2. תחולת ההיתר מ-4.10.2020 ועד 31.10.2020.

  3. מטרת הוראת השעה היא לסייע למעסיקים להתגבר על מהשינויים במצבת כוח האדם במקומות העבודה, הנובעים מהסגר שהמדינה נמצאת בו ומעובדים הנדרשים לשהות בבידוד.

קצובת נסיעות בעקבות הרפורמה בתחבורה הציבורית

מצ"ב הנחיותיו של הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, מר ערך יעקב, בנושא שבנדון.

עדכון שבועי - הנחיות בתשלום שכר

11 במאי 2020

 

ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת – נכון להיום, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הנחה לדחות את הדיווח והתשלום לביטוח לאומי עבור עובדים ששהו בחל"ת בחודש אפריל ל-15/07/2020 במקום 15/05/2020.ככלל, מעסיק צריך לשלם את דמי הביטוח עבור כל עובד בחודשיים המלאים הראשונים של החל״ת, ועל פי החוק יכול לנכות את התשלום משכר העובד (348.21 ש"ח לחודש).הביטוח הלאומי הגיש טיוטה לשינוי החוק אך הוא עדיין לא שונה ונמצא בדיונים עם משרד האוצר.

דגשים לתשלום משכורות מרץ ואפריל 2020

05 במאי 2020

 

לנוחיותכם, להלן ריכוז ההנחיות הרלוונטיות לעובדי משאבי אנוש ושכר ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים:
א.    עבודה מהבית
בהתאם להנחיות מרכז שלטון מקומי, עובדים שעבדו מהבית – לא ניתן לשלם להם עבור ימים אלו שעות נוספות וכוננות.
ב.    תשלום אחזקת רכב...

הסכמים קיבוציים שנחתמו לעובדי הרשויות המקומיות
בעקבות "משבר קורונה"

05 במאי 2020​

 

א.    הסכם קיבוצי מתאריך 18/03/2020
תקופת ההסכם: 22 במרץ 2020 ועד 16 באפריל 2020.
תחולה: עובדים שאינם עובדים חיוניים, למעט עובדים שעתיים ועובדים אשר נקבע לגבם כי ההסכם לא חל עליהם.
תמצות: בהסכם זה נקבע לגבי עובדים שאינם חיוניים כי הם יצאו לחופשה בתשלום על חשבון יתרת ימי החופשה שעומדת לרשותם, וזאת החל מתאריך 22 במרץ 2020 ועד 16 באפריל 2020. 

הוצאת סטודנטים לחופשה ללא תשלום

26 באפריל 2020

 

בהתאם להוראות משרד האוצר, סטודנטים שאינם חיוניים יוצאו לחל"ת לתקופה של 30 ימים: החל מיום 19.4.2020 ועד 18.5.2020.

עם זאת, סטודנט שאינו זכאי לדמי אבטלה מאחר ואינו עומד בתנאי הזכאות לדמי אבטלה (כולל במקרה בו העובד הוחזר לפני שחלפו 30 ימים ממועד יציאתו לחל"ת, לא יצא לחל"ת ויחולו עליו הוראות הסכם המשך יציאה לחופשה למפרע מיום 19.4.2020.

יתר ההנחיות בעניין הוצאת סטודנטים לחל"ת מפורטים בהוראות המצ"ב.

טבלאות שכר חוזים אישיים עודכנו החל מ-01.01.2020

26 באפריל 2020

 

החל מתאריך 01.01.2020 עודכנו טבלאות השכר לעובדים המועסקים בשכר כולל בדירוגים השונים (אקדמאים, כלכלנים, משפטנים, ועוד) בשיעור של 0.4% (שיעור עליית מדד המחירים לצרכן בין דצמבר 2013 לבין דצמבר 2019).

הארכת קול קורא - תנאי פרישה מיטיבים ברשויות המקומיות

31 במרץ 2020

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ועל מנת לתת לרשויות המקומיות אפשרות להעירך בהתאם, הוארך חלון הפרישה שבמסגרתו ניתנו חודשי הסתגלות ומענק שקלי לעובדים העומדים בתנאי הזכאות לפרישה בהתאם לקול הקורא...

חוזר שכר נבחרים 03.2020

31 במרץ 2020

משרד הפנים פרסם עדכון שכר הנבחרים ברשויות המקומיות.

לידיעתכם, שכרם של הנבחרים (ראשי הרשויות וסגניהם) עודכן בהתאם לעדכון שכר השרים רטרואקטיבית מחודש ינואר 2019.

יש לעדכן את שכרם החל משכר חודש מרץ 2020 ולשלם את ההפרשים מחודש ינואר 2019.

 

ריכוז שאלות תשובות

26 במרץ 2020

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם שאלות תשובות שפרסמו מרכז השלטון המקומי ומשרד הפנים...

הנחיות למעסיקים בעקבות "משבר הקורונה" הנחיות מיום 23.03.2020

24 במרץ 2020

חשוב לעקוב על ההנחיות מידי יום

בתאריך 22.03.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף – 2020.

תוקף ההנחיות הן החל מ-22.03.2020 ועד 16.04.2020.

להלן ריכוז ההנחיות הרלוונטיות לעובדי משאבי אנוש ושכר ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים...

קידום בדרגה - יועצת לקידום מעמד האישה

ביום 21.03.2019 הוציא מרכז שלטון מקומי הנחיות לאופן הקידום בשכר, לנשים שמונו לתפקיד יועצות לקידום מעמד האישה, ומדורגות בדירוג עובדים סוציאליים ובדירוג חינוך נוער וקהילה...

עדכון הסכם נהגים במועצות אזוריות

ביום 10 באפריל 2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז שלטון מקומי, שלש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות שקבע בין היתר... 

החל מחודש אפריל 2018, שבוע העבודה יקוצר ל-42 שעות עבודה שבועיות (במקום 43 שעות עבודה שבועיות).

קיצור שבוע העבודה