עדכונים

הנחיות למעסיקים בעקבות "משבר הקורונה"
הנחיות מיום 23.03.2020

24 במרץ 2020

חשוב לעקוב על ההנחיות מידי יום

 

בתאריך 22.03.2020 נכנסו לתוקף תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) התש"ף – 2020.

תוקף ההנחיות הן החל מ-22.03.2020 ועד 16.04.2020.

להלן ריכוז ההנחיות הרלוונטיות לעובדי משאבי אנוש ושכר ברשויות המקומיות ובתאגידים עירוניים:

   1. הגבלת מספר עובדים במקום העבודה

על מנת למנוע את התפשטות נגיף הקורונה, הוחלט על צמצום מספר העובדים שיועסקו ברשויות המקומיות ובתאגידים העירוניים, כך שיועסקו רק עובדים חיוניים.

סך העובדים החיוניים לא יעלה על 30% ממצבת העובדים או עד 10 עובדים לפי הגבוה (מנכ"ל משרד הפנים רשאי לאשר עד 35% ממצבת העובדים).

בהתאם להנחיית מרכז שלטון מקומי (חוות דעת של משרד האוצר  בתיאום עם משרד הפנים), עובדי טיאוט נחשבים כמי שעיקר עיסוקו בפינוי אשפה", על כן, עובדים אלו לא נספרים במצבת העובדים והם מועסקים בנוסף ל-30% ממצבת העובדים שמותר להעסיק במקום העבודה בו זמנית.

ברשות מקומית המונה עד 10,000 תושבים מספר העובדים החיוניים לא יעלה על 50% ממצבת העובדים, והכול, ובלבד שהרשות המקומית צמצמה ככול האפשר את מספר העובדים לצורך הבטחת הפעילות החיונית כמפורט בתקנות לשעת חירום.

לעניין תאגידי מים, ההגבלות על מספר העובדים לא חלות על תאגידי מים, אך על התאגיד לצמצם ככול האפשר את מספר העובדים לצורך הבטחת פעילותו החיונית.

   2. רשימות עובדים חיוניים

על הרשויות המקומיות, התאגידים העירוניים, איגודי ערים ותאגידי מים להעביר את רשימת העובדים החיוניים לאישור משרד הפנים או הממונה על תאגידי מים.

על המנכ"ל לאשר בכתב שעבודת כל אחד מהעובדים החיוניים הינה עבודה חיונית.

תאגידי מים - לכתובת: HaMemune@water.gov.il

רשויות מקומיות או איגודי ערים – לכתובת: meirdo@moin.gov.il       

חברות עירוניות – tagidim@moin.gov.il     

 

   3. עובדים קבועים

בהתאם להסכם הקיבוצי שנחתם ביום 18 במרץ 2020. יש להוציא את העובדים ה"רגילים" לחופשה בתשלום על חשבון מכסת ימי החופשה העומדת לרשותם, וזאת החל מ-19.3.2020 ועד 16.4.2020.

בהגדרת "עובד רגיל" כלולים עובדים שלא נקבעו כעובדים חיוניים כאמור לעיל (לגבי כל התקופה הנ"ל או חלק מהתקופה).

בהגדרת עובד רגיל לא נכללים:

 • עובדים שעתיים

 • עובדים פרויקטאליים שטרם השלימו 3 שנות עבודה באותה רשות מקומית ואשר תקציב הפרויקט בו הם מועסקים ממומן ב-50% ומעלה על ידי מקור חיצוני.

 • מדריכים שעתיים

 • מלווים בהסעות שעתיים

 • עובדים השוהים בחלת נכון ל-18.3.2020.

 • עובדים השוהים בחופשת לידה והורות כמשמעה בחוק עבודת נשים.

 • עובדים בזמן שהם משרתים במילואים.

הבהרות נוספות לעובדים רגילים:

א. בהתאם להבהרת מרכז שלטון מקומי, עובד "רגיל" המעוניין לצאת לחל"ת במקום לנצל ימי חופשה – רשאית הרשות להוציאו לחל"ת (עובדים אלו לא יוכלו לקבל דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי).

ב. ניתן להכניס עובדים ליתרה שלילית של ימי חופשה.

ג. ניצול ימי מחלה לעובדים "רגילים"

 • תעודת מחלה שהונפקה לפני 15.3.2020 – תוכר כולה, גם על תקופה שלאחר 21/03/2020 בהתאם לאמור באישור המחלה).

 • תעודת מחלה שהונפקה החל מ-15/03/2020 – תוכר לכל היותר עד 21/03/2020 (כולל).

 • תעודת מחלה שהונפקה החל מ-15/03/2020 לא תוכר לגבי התקופה שמיום 22/03/2020 ועד 16/04/2020.

לגבי תעודות מחלה עקב אשפוז בי"ח או מחלות קשות יצאו הנחיות בהמשך.

   4. עובדים שאינם עובדים קבועים

עובדים שעתיים וכן יתר העובדים הנ"ל שהוחרגו מההסכם – יש להוציאם לחופשה ללא תשלום (חל"ת) ואין להם אפשרות לניצול ימי חופשה (נוסח ההודעה של הביטוח הלאומי).

שימו לב: על מנת שעובדים אלו יקבלו דמי אבטלה מביטוח לאומי, נדרשת תקופת חל"ת של 30 ימים לפחות.

בהתאם להוראות ביטוח לאומי ומרכז שלטון מקומי, על הרשות לפעול כדלקמן:

 • על המעסיק לשדר טופס 100 לכלל העובדים שהוצאו לחל"ת ועומדים בתנאים.

 • על המעסיק למלא את הטבלה המצ"ב, הכוללת הצהרה שכול העובדים שהוצאו לחל"ת לא חל עליהם ההסכם הקיבוצי מיום 18.03.2020, ולציין לגבי כל עובד שהוצא לחל"ת את סוג העסקה: שעתית או פרויקטאלית.

 • על מנת מחלקת משאבי אנוש להעביר את הרשימה באופן מרוכז למוקד דיווחי חל"ת במרכז שלטון מקומי בדוא"ל , halatinfo@masham.org.il לכל המאוחר עד 26.03.2020.

 • עובדים בתקופה מוגנת – נשים בהיריון, לאחר חזרה מחופשת לידה – יש לפעול בהתאם להנחיות משרד העבודה. ניתן להגיש בקשה מרוכזת. מצ"ב טופס רלוונטי.

 • לאחר תקופת החל"ת – יש לקלוט את העובדים חזרה לעבודה.

 • בתקופת החל"ת אין חובה להפריש לעובדים הפרשות סוציאליות.

 • העובד נדרש להירשם באופן מקוון בשירות התעסוקה עד 26.3.2020. שירות התעסוקה יכיר בתאריך התייצבות בדיעבד, החל מ-15.03.2020.

       לאחר מכן, העובד נדרש להגיש תביעה לדמי אבטלה באתר האינטרנט של המוסד לביטוח

       לאומי.

אין צורך לצרף לתביעה מסמכים ו/או תלושי שכר.

   5. עובדים בחוזים אישיים

יובהר כי ההסכם הקיבוצי בדבר ניצול ימי חופשה לעובדים הוחל גם על עובדים בחוזים אישיים שאינם עובדים חיוניים.

   6. מתנדבים

עובד, לפי התקנות, הוא "מתנדב... מי שמועסק, ומי שנותן שירות בחצריו של מעסיק מדי יום, בין שמתקיימים עם המעסיק יחסי עבודה ובין שלא מתקיימים".

על כן מתנדבים שנספרים במצבת העובדים של הרשות המקומית, לעניין הגבלת נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות, הם אך ורק מתנדבים ששוהים במתקני הרשות.

כל מתנדב שלא שוהה במתקני הרשות המקומית, אלא מתנדב בחוץ, בבתים, במשימות כגון: הבאת סלי מזון, סיוע לאוכלוסייה מתקשה וכיו"ב, לא נספר במצבת העובדים של הרשות המקומית, לעניין הגבלת נוכחות עובדים במקום העבודה, לפי התקנות. הוא גם לא נספר לעניין חופשה כפויה, כי אין איתו יחסי עבודה.

מי שהרשות המקומית התקשרה אתו במיקור חוץ, ולא שוהה במתקני הרשות המקומית באופן יומיומי, אלא פועל ממשרדיו-שלו או ממקום עבודה שאינו שייך לרשות המקומית, לא נספר במצבת העובדים של הרשות המקומית, לעניין הגבלת נוכחות עובדים במקום העבודה, לפי התקנות. הוא גם לא נספר לעניין חופשה כפויה, כי אין איתו יחסי עבודה.

המועסקים במיקור חוץ שכן נספרים במצבת העובדים של הרשות המקומית, לעניין הגבלת נוכחות העובדים במקום העבודה לפי התקנות, הם אך ורק אלה השוהים במתקני הרשות באופן יומיומי.

למען הסר ספק, על עובדי הרשות המקומית, המתנדבים והמועסקים במיקור חוץ, לפעול בהתאם לתקנות – לצאת רק לפעולות או המטרות המפורטות בסעיף צמצום היציאה למרחב הציבורי ולפעול בהתאם לכללי ההתנהגות במרחב הציבורי.

   7. העסקה בשעות נוספות

נחתם היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות רבות יותר, תוקף ההיתר למשך חודשיים, ההגבלה הינה כדלהלן:

ניתן להעסיק עובדים בשעות נוספות: עד 67 שעות עבודה כולל שעות נוספות בשבוע עבודה, ועד 90 שעות נוספות בחודש. יום עבודה לא יעלה על 12 שעות עבודה, אולם במשך 8 ימים בחודש ניתן להעסיק ביום עבודה של 14 שעות (בכפוף למגבלה של העסקה עד 67 שעות בשבוע ו-90 שעות נוספות בחודש).

נדגיש כי בהתאם לאמור להלן, עובדים המבצעים את עבודתם מהבית אינם זכאים לתשלום שעות נוספות.

   8. עבודה ממקום המגורים

מנכ"ל רשות מקומית או מנהל יחידת ההון האנושי ברשות מקומית רשאים לאשר לעובד חיוני העונה על התנאים הבאים במצטבר לבצע את עבודתו ממקום המגורים בתקופת החירום. האישור יינתן בראש ובכתב. יש לדווח על מתן האישור למשרד הפנים ולאגף השכר במשרד האוצר בדוח מרוכז. להלן פירוט התנאים:

 • ביצוע משימות מתפקיד העובד מתאפשר בעבודה ממקום המגורים.

 • העובד בעל נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת ביצוע משימות תפקידו בעבודה ממקום המגורים.

 • ביצוע תפקיד העובד אינו מעלה רגישות מוגברת בסוגיות של אבטחת מידע בעבודה ממקום המגורים.

 • עיקר תפקיד העובד אינו כרוך במתן שירות פרונטאלי לציבור או לעובדי הרשות המקומית.

 

עובד המבצע את עבודתו ממקום המגורים – יוכל לבצע את שעות התקן הרגילות שלו. העבודה תבוצע במהלך כל שעות היום (בצורה גמישה), וידווח על שעות העבודה שעבד במערכת הנוכחות. דיווחי הנוכחות של עובד חיוני זה, טעונים אישור של הממונה הישיר, מנהל משאבי אנוש או מנכ"ל הרשות לפי העניין.

לעובד העובד ממקום מגוריו לא ישולמו שעות נוספות, כוננויות ו/או קריאות פתע.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,

בתפילה לבריאות איתנה לכם, לקרוביכם ולכן עם ישראל וחזרה מהירה לשגרה. צוות שחק.