אישור בודק שכר מוסמך

חברת שחק מעסיקה רואות חשבון בעלות תעודות של "בודק שכר מוסמך".
משרד העבודה והרווחה עורך ביקורות שוטפות אצל מעסיקים שונים, במהלכם נבדקת תקינות העסקת העובדים ותשלום שכרם בהתאם להוראות החוק. 
במקרה בו נמצאו הפרות של דיני העבודה, עלול המעסיק לקבל התראה מנהלית או דרישה לתשלום עיצום כספי ממשרד העבודה. 
מהי התראה מנהלית ?
בהתראה מנהלית ניתנת למעסיק אזהרה כי עליו להפסיק הפרה של הוראה שבדיני העבודה, שאם לא כן יוטל עליו עיצום כספי בשל הפרה חוזרת או נמשכת.
התראה מינהלית מאפשרת למעסיק לתקן את ההפרה בלא שיוטל עליו עיצום כספי.
מתי מוטל על מעסיק עיצום כספי?
בנסיבות בהן מעסיק ממשיך בהפרה, אף שקיבל התראה מנהלית, תימסר לו דרישת לתשלום עיצום כספי בשל הפרה נמשכת ואם חזר והפר את אותה הוראה, תוך שנתיים מיום שנמסרה לו ההתראה, תימסר לו הודעה על כוונה לחייבו בתשלום עיצום כספי בשל הפרה חוזרת.
לצורך ביטול או הקלת ההתראה או העיצום, נדרש המעסיק להגיש למשרד העבודה אישור בודק שכר מוסמך המאשר כי הליקויים שנמצאו בביקורת משרד העבודה תוקנו.
בשחק ניתן לקבל שירותי בודק שכר מוסמך וליווי בתיקון ההפרות.