מאמרים

תנאי העסקת עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות
ושיפוי משרד הרווחה

רו"ח מיכל לוי ישוביוף - סמנכ"לית

17 בפברואר 2020

בתאריך 06 בינואר 2020, פורסמה הבהרה על ידי מרכז שלטון מקומי בעניין תשלום שכרם של העובדים הסוציאליים לעומת השיפוי המתקבל ממשרד הרווחה.

בהבהרה הודגש, כי בכול מקרה תשלום השכר לעובדים הסוציאליים יעשה בכפוף לדיווח וביצוע בפועל על פי צרכי הרשות, ולא בהכרח לפי השיפוי המתקבל ממשרד הרווחה.

להלן התייחסות לסוגיות שהועלו בהבהרה:

תוספת משמרת שנייה

עובדים סוציאליים המועסקים במשמרת שנייה (14:00-22:00) זכאים לתוספת משמרת בהתאם להוראות חוקת העבודה – סעיף 27.9.

עם זאת, עובדים סוציאליים המועסקים עם נוער בסיכון ומקבלים בשכרם תוספת 20% בגין עבודה עם נוער בסיכון, אינם זכאים לתוספת משמרות.

לעניין השיפוי הניתן על ידי משרד הרווחה, הובהר כי משרד הרווחה לא משפה בגין תוספת משמרת שנייה בשיעור 20%, אולם המשרד מעביר 4.3% בגין תוספת פיצול.

 תשלום כוננות וקריאת פתע

ככלל, על העו"סים חלים הכללים של תשלום כוננות וקריאת פתע כמו יתר עובדי הרשות המקומית ובכפוף לסעיף 27.8 לחוקת העבודה.

חשוב להדגיש כי בהתאם לסעיף 10 בהסכם הקיבוצי מיום 7.9.2017, לאור תפקידם הייחודי של העובדים, עו"סים זכאים לקבל תשלום עבור כוננויות המבוצעות בחופשות מרוכזות, בנוסף על התשלום עבור ימי החופשה.

המכסה המועברת על ידי משרד הרווחה היא מכסה שמית, "פר עובד", עבור כל כוננות מועבר תשלום עובר 8 שעות לפי ערך של 2/3 לשעה.

עבור עו"ס לחוקים הבאים: עו"ס לחוק סדרי דין, עו"ס לחוק הגנה על חוסים, עו"ס לחוק טיפול במפגרים, מועברת השתתפות של עד 4 כוננויות בחודש לעובד, על פי דיווח.

עבור עו"ס לחוק נוער, מועברת השתתפות של עד 12 כוננויות לחודש לעובד לפי דיווח. המכסה למחלקה הינה עד 32 כוננויות. ברשויות בהן למעלה מ-150,000 תושבים מאושרת מכסה נוספת.

יש להקפיד על תשלום מכסת הכוננות לעו"סים אלו בהתאם לכוננויות שנדרשו לבצע.

בנוגע לקריאות פתע - מועברת השתתפות על פי דיווח, עד 2 קריאות פתע לעובד במשרה מלאה, ובתנאי שקריאת הפתע לא בוצעה במסגרת שעות הכוננות. התשלום המועבר הינו לפי ערך של שעה ושליש לשעה לכל קריאת פתע.

אחזקת רכב

תשלום אחזקת רכב לעו"ס יעשה בהתאם לכללים ולקריטריונים למתן אחזקת רכב לשאר עובדי הרשות המקומית (בהתאם לרמת ניידות המאושרת לו).

השתתפות משרד הרווחה בתשלום אחזקת רכב לעו"ס הינה לפי תקצוב של 770 ₪ לחודש לעו"ס המועסק במשרה מלאה בעיריות ובמועצות מקומיות. לגבי עו"ס המועסק במועצה אזורית, תשלום משרד הרווחה משתנה בהתאם לרמת המועצה האזורית כדלקמן:

  • מועצה אזורית רמה א' – 1,442 ₪.

  • מועצה אזורית רמה ב' – 1,610 ₪.

  • מועצה אזורית רמה ג' – 1,778 ₪.

  • מועצה אזורית רמה ד' – 1,946 ₪.

  • מועצה אזורית רמה ה' – 2,114 ₪.

לעניין תשלום ביטוחים וטסט – הרשות נדרשת לשלם לכל עו"ס המקבל רמת ניידות ב' ומעלה (500 ק"מ בחודש ומעלה). לעומת זאת, משרד הרווחה אינו משתתף בהחזר הוצאות ביטוחים ואגרת רישוי לעו"ס בכול מקרה.

שעות נוספות

התשלום יהיה כמקובל ברשות המקומית.

לעניין השיפוי ממשרד הרווחה הובהר כי משרד הרווחה מעביר את השתתפותו בשעות נוספות לעו"ס כסל למחלקה. זאת במסגרת בקרה על השימוש במרכיב זה ללא צורך בדיווח פרטני.

הודגש כי משרד הרווחה מקצה 12 שעות נוספות לכל עו"ס במשרה מלאה במועצות מקומיות ובעיריות, ו-15 שעות לעו"ס במשרה מלאה במועצות אזוריות.

 

בנוסף, בהבהרה נתנה התייחסות להפרשות סוציאליות על רכיבי החזר הוצאות בשיעור של 5% (חובת הפרשה כיתר עובדי הרשות המקומית) והבהרה כי קיים על כך שיפוי מהמשרד. כמו כן, לעניין זכאות לימי השתלמות – קיים פירוט באוגדן תנאי השירות בפרק 9.1.5.