מאמרים

חוקת השכר לתאגידי המים מיום 21 ביולי 2019

רו"ח מיכל לוי ישוביוף - מנהלת החטיבה המקצועית

25 ביולי 2019

בתאריך 21 ביולי 2019 אושר מודל השכר לתאגידי המים על ידי הממונה על השכר.

 

מודל השכר קבע תנאי העסקה חדשים ושונים מהאמור בחוזר השכר מיום 07.04.2009 וקבע את אופן היישום של תנאים אלו.

בין היתר נקבעו כללים חדשים לגבי שכרם של העובדים הבכירים, נקבעו טווחי שכר לעובדים שאינם עובדים בכירים המועסקים על ידי תאגיד המים, פורטו התנאים הסוציאליים להם זכאים עובדי התאגיד, נקבע תקציב קידום שכר ונקבעו הכללים ליישום בפועל של תנאים אלו.

 

לנוחיותכם, ריכזנו עבורכם את הנושאים העיקריים המפורטים בחוזר:

1. יישום מודל השכר החדש מחייב את אישור דירקטוריון התאגיד ליישומו ואישור הממונה על תאגידי המים.

תאגיד המעוניין ליישם את המודל יפנה בכתב, בצירוף כתב התחייבות שבנספח א' לחוזר לאגף השכר ובמקביל לממונה על תאגידי המים, על מנת לקבל אישור בכתב להפעלת המודל.

תאגיד שאינו מעוניין ליישם את המודל – יפעל על פי הקבוע בחוזר "כללים לקליטת והעסקת עובדים בתאגידי מים וביוב חוזר 3/2009".

 

2. מודל השכר בתוקף מ-01.01.2019.

 

3. עובדים בכירים

א. המודל קבע כי שכרם של העובדים הבכירים יחושב מדרגת השכר המקסימאלית של מנכ"ל התאגיד. כהוראת שעה לשנת 2019, שכרם של העובדים הבכירים יחושב מדרגת השכר האמצעית המאושרת למנכ"ל התאגיד (לדוגמה: מנכל שטווח השכר המאושר לו הוא 80%-90%, שכרם של העובדים הבכירים בשנת 2019 יחושב מ-85% שכר מנכ"ל, והחל משנת 2020 – יחושב מ-90% שכר מנכ"ל).

ב. שכר מהנדס התאגיד יקבע לפי 60%-75% משכר מנכ"ל התאגיד.

ג. נקבע "רובד ביניים" לתאגידים גדולים – תאגידים המשרתים מעל 200,000 תושבים או תאגידים הכוללים מעל 4 ישובים ומשרתים מעל 100,000 תושבים. אחוז השכר לרובד זה הוא: 45%-55% משכר מנכ"ל (כפי שהיה למנהלי מחלקות), ושכר זה כולל תמורה בגין שעות נוספות, ולא יהיה תשלום נוסף עבור ביצוע שעות נוספות.

ד. טווח שכר של מנהלי מחלקות נקבע בין 35%-45% משכר מנכ"ל, ו-35%-50% למנהל מחלקה בעל השכלה של "מהנדס". מנהלי מחלקות יהיו זכאים לקבל תמורה בגין ביצוע שעות נוספות במכסה הנדרשת לצרכי התאגיד.

ה. מנהלי מחלקות קיימים – יהיו זכאים לבחור בהעסקה לפי מודל זה או בהעסקה שאושרה להם. הבחירה תיעשה עד 30/09/2019. העובד יודיע על בחירתו בטופס ייעודי המצורף כנספח ב' לחוזר.

ו. נקבע "מענק שנתי חד פעמי" למהנדס התאגיד, חלף קידום שכר.

ז. נקבעו כללים לקבלת עובדים בשכר הגבוה מהשכר התחילי לתפקיד העובד, כמו כן – פורטו התפקידים להם נדרש אישור דירקטוריון לקידום בשכר.

4. עובדים שאינם עובדים בכירים

א. נקבעו טווחי שכר של מינימום-מקסימום לכל תפקיד. אציין כי טווחי שכר אלו גבוהים מהמקובל ברשות המקומית לרוב התפקידים שפורטו, ועל כן, אנו ממליצים לבחון את יישום המודל לתפקידים אלו.

ב. נקבעו כללים לקליטת עובד ברמת השכר הגבוהה מרמת השכר התחילית המאושרת במודל.

 

5. תנאים נלווים לשכר

א. נקבעה מכסת כוננות (מקסימום 15 כוננות בחודש) לעובד הנדרש להימצא בכוננות.

ב. פורטו הכללים לתשלום קריאת פתע.

ג. מחלה, חופשה, הבראה, ביגוד, מעונות, הפרשות סוציאליות ועוד – במודל נקבעו הכללים, המכסות בהתאם לשנות הוותק (חלקם בהקבלה לרשות המקומית, וחלקם ניתן באופן הדרגתי בהתאם לשנות הוותק של העובדים).

ד. פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו.

 

6. תקציב קידום שכר

א. המודל מבוסס על "תקציב קידום שכר" הקובע את תקציב הקידום לשנים 2018-2019.

ב. המודל קובע את אופן הקידום בשכר המקסימאלי לעובדים בכירים ועובדים שאינם בכירים במסגרת תקציב הקידום.

ג. במודל.

 

7. הוראות מעבר

במודל נקבעו הוראות מעבר ליישום המודל על עובדי התאגיד הקיימים (המודל לא בא לפגוע או לגרוע מתנאי השכר של עובדים הקיימים המועסקים בחוזים אישיים, ככול ששכרם אושר כדין על ידי משרד האוצר ו/או הממונה על התאגידים).

 

ככול שהנכם מעוניינים לבחון את יישום המודל על התאגיד, וכן לבחון את היכולת התקציבית ביישום המודל והשפעתו על התאגיד, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקביעת פגישה לקידום יישום המודל.