עדכונים

קידום בדרגה - יועצת לקידום מעמד האישה
22 במאי 2019

ביום 21.03.2019 הוציא מרכז שלטון מקומי הנחיות לאופן הקידום בשכר, לנשים שמונו לתפקיד יועצות לקידום מעמד האישה, ומדורגות בדירוג עובדים סוציאליים ובדירוג חינוך נוער וקהילה. בדירוגים הנ"ל, דרגת העובד נקבעת בהתאם להשכלתו, על כן לא ניתן ליישם את ההנחיות שנקבעו בחוק הרשויות המקומיות (יועצת לקידום מעמד האישה) תש"ס- 2000, הקובעות כי דרגת היועצת לקידום מעמד האישה יהיה הגבוה מבין:

  1. מתח הדרגות הצמוד כדין למשרת מנהל מחלקה באותה הרשות.

  2. הדרגה שהייתה צמודה לתפקידה כדין, ערב המינוי, בתוספת דרגה אחת.

 

לאור האמור לעיל, פרסם מרכז שלטון מקומי את ההנחיות שלהלן, החלות החל מיום 1.04.2019:

  1. יועצת לקידום מעמד האישה המדורגת בדירוג עובדים סוציאליים, תקודם ברמה אחת מעל מתח רמות התפקיד הצמוד למשרתה.

  2. יועצות לקידום מעמד האישה המדורגת בדירוג חינוך נוער וקהילה, תהיה זכאית לתוספת שקלית בסך 700 ₪ למשרה מלאה, שתיקרא "תוספת יועצת למעמד האישה". על תוספת זו יחולו הכללים החלים על תוספת שקלית 2016 בדירוג חינוך ונוער, למעט מנגנון העדכון. התוספת תתעדכן במועד תשלום תוספת היוקר ובשיעור תשלום תוספת היוקר.

 

עובדת שתחדל מלמלא את תפקיד יועצת לקידום מעמד האישה, תהיה זכאית להמשיך ולקבל את התוספת המיוחדת, אם קיבלה אותה במשך 5 שנים לפחות.