עדכונים

עדכון שבועי - הנחיות בתשלום שכר

11 במאי 2020

ביטוח לאומי לעובדים בחל"ת – נכון להיום, מנכ"ל המוסד לביטוח לאומי הנחה לדחות את הדיווח והתשלום לביטוח לאומי עבור עובדים ששהו בחל"ת בחודש אפריל ל-15/07/2020 במקום 15/05/2020.
ככלל, מעסיק צריך לשלם את דמי הביטוח עבור כל עובד בחודשיים המלאים הראשונים של החל״ת, ועל פי החוק יכול לנכות את התשלום משכר העובד (348.21 ש"ח לחודש).
הביטוח הלאומי הגיש טיוטה לשינוי החוק אך הוא עדיין לא שונה ונמצא בדיונים עם משרד האוצר.

הארכת תוקף אישורי תיאום מס הכנסה – בתאריך 15 במרץ פרסמה רשות המיסים הודעה על הארכה גורפת של תוקף אישורי תיאומי מס שתוקפם פג בסוף שנת המס 2019 עד לתאריך תשלום משכורת חודש מאי 2020 ולא יאוחר מתאריך 13.06.2020.

יתרה שלילית של ימי חופשה – עובד המנצל חופשה בחודש מאי – לא ניתן להכניס ליתרה שלילית הגבוהה מ-14 ימים. (בשונה מההסכם שהיה עד 30/04/2020 שבו ניתן היה להכניס עובד גם ליתרה שלילית הגבוהה מ-14 ימים, וזאת בהנחה כי עד לסוף שנת 2020 העובד יגיע ליתרה של עד מינוס 14 ימי חופשה).

הנחיות לעבודה מהבית – גופים העוברים לעבודה בהתאם להוראות התו הסגול – בתאריך 07 במאי 2020 הוציא הממונה על השכר במשרד האוצר הנחיות לגופים ציבוריים לאישור עבודה מהבית. להלן סיכום ההנחיות הרלוונטיות, מצ"ב החוזר: 

1.    אישור לעבודה מהבית


1.1.    מנכ"ל גוף ציבורי או מנהל משאבי אנוש (להלן – האחראי בגוף) רשאים לאשר לעובדים העונים על התנאים הבאים במצטבר לבצע את עבודתם הבית:


א.    ביצוע משימות מתפקידם מתאפשר בעבודה מהבית.
ב.    בעלי נגישות לתשתית טכנולוגית המאפשרת ביצוע משימות מתפקידם בעבודה מהבית.
ג.    ביצוע תפקידים אינו מעלה רגישות מוגברת בסוגיות של אבטחת מידע בעבודה מהבית.
ד.    עיקר תפקידם אינו כרוך במתן שירות פרונטאלי לציבור או לעובדי הגוף.
ה.    תפקידו של העובד מאפשר להגדיר מטלות מסוימות, בהן יעסוק בימים שיעבור מהבית, ואשר על ביצוען ניתן יהיה לפקח בהתאם לכללים שלהלן.


1.2.    יש להגדיר כלים ליישום הדיווח על ידי העובד. 
1.3.    על הממונה של העובד, להגדיר לעובד מטלות ברמה השבועית לימים בהם יועסק מהבית, כמו כן, על הממונה של העובד לאשר את דיווחי הנוכחות של העובד (אישור הממונה לדוח הנוכחות יהווה גם אישור לפירוט המטלות והמשימות של העובד כפי שמופיע בטופס הדיווח). 
1.4.    על העובד לחתום על טופס הצהרה ייעודי המצ"ב "עבודה מהבית – חירום רפואי".
1.5.    אישור לעבודה מהבית יינתן מראש ובכתב.

2.    שעות עבודה מהבית


2.1.    עובד יעבוד מהבית את שעות התקן היומיות הרגילות שלו, והוא רשאי לעבוד אותן באופן גמיש במהלך כל שעות היום.
2.2.    שעות נוספות - ניתן לקבוע מראש לעובדים מסוימים כי הם רשאים לעבוד מהבית בשעות נוספות מעבר לתקן היומי שלהם, וזאת אם קיים צורך ממשי בעבודתם בשעות נוספות אלו. מכסת השעות הנוספות תוגדר מראש על ידי האחראי בגוף. ניתן לערוך שינויים ברשימת העובדים הרשאים לעבוד שעות נוספות מהבית.
2.3.    כוננות וקריאות פתע - אין אישור לביצוע כוננויות וקריאות פתע לעובד העובד מהבית.


3.    ימים משולבים


בימים בהם העובד עבד מהבית בחלק משעות העבודה וממקום העבודה בחלק משעות העבודה, העובד יוכל לדווח כדלהלן:
3.1.    שעות עבודה רגילות – בהתאם לתקן היומי הרגיל שלו, וכפוף לביצוע השעות.
3.2.    שעות נוספות – אם אושר לו לעבוד שעות נוספות הבית – יוכל לבצע שעות נוספות בהתאם לאישור בכתב ומראש.
3.3.    כוננות – נוכח הנסיבות המיוחדות של משבר הקורונה, עובד יוכל לדווח כוננות ביום עבודה משולב, אם עבד באותו היום לפחות 5 שעות במקום העבודה ובהתאם להוראות החלות באותו גוף בעניין כוננויות.

4.    תשלומי שכר


4.1.    הובהר כי בהוראות החוזר לא יוצרות זכות לדיווח כוננויות ושעות נוספות לעובד שאינו זכאי לדווח ביום עבודה ממקום העבודה ושאין צורך בכך.
4.2.    עובד שלא השלים את מכסת תקן השעות שלו – ינוכו לו שעות היעדרות ו/או שעות חופשה.
4.3.    בימי עבודה מהבית – לא ידווח העובד על תשלומי אש"ל, הוצאות משתנות (ק"מ בדיווח) וקצובת נסיעה למקום העבודה.
4.4.    בימים משולבים יוכל העובד לדווח על אש"ל, הוצאות משתנות (ק"מ בדיווח) וקצובת נסיעה בהתאם לכללים.

5.    דיווח לממונה על השכר
על הגופים להגיש לממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר דיווח בדוח מרוכז בתום כל חודש קלנדרי על אופן היישום של חוזר זה במתכונת המפורטת באקסל המ"ב.
 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,
 

מנכ"ל החברה וצוות שחק – המומחים לשכר בע"מ.