עדכונים

הסכמים קיבוציים שנחתמו לעובדי הרשויות המקומיות
בעקבות "משבר קורונה"

05 במאי 2020

א.    הסכם קיבוצי מתאריך 18/03/2020
תקופת ההסכם: 22 במרץ 2020 ועד 16 באפריל 2020.
תחולה: עובדים שאינם עובדים חיוניים, למעט עובדים שעתיים ועובדים אשר נקבע לגבם כי ההסכם לא חל עליהם.
תמצות: בהסכם זה נקבע לגבי עובדים שאינם חיוניים כי הם יצאו לחופשה בתשלום על חשבון יתרת ימי החופשה שעומדת לרשותם, וזאת החל מתאריך 22 במרץ 2020 ועד 16 באפריל 2020. 
מחלה: החל מ-22 במרץ, אין להכיר לעובדים שאינם חיוניים באישורי מחלה שהונפקו החל מ-15 במרץ 2020.
בהתאם להוראות הממונה על השכר, ההסכם חל גם על תאגידים עירוניים ובכלל זה תאגידי מים, חברות ועמותות עירוניות.

 

ב.    הסכם קיבוצי מתאריך 19/04/2020
תקופת ההסכם: 19 באפריל 2020 ועד 30 באפריל 2020.
תחולה: עובדים שאינם חיוניים שחל עליהם ההסכם מיום 18/03/2020. ההסכם לא חל על סטודנטים, סייעות בצהרונים בהיקף של עד 50% משרה, מטפלות במעונות יום.
תמצות: בהסכם זה נקבע לגבי עובדים שאינם חיוניים כי הם ישהו בחופשה בתשלום, כאשר מחצית על חשבון ימי חופשה ומחצית על חשבון המעסיק. עובד במשרה חלקית – החלוקה תחושב בהתאמה.
ניתן להכניס עובדים ליתרה שלילית של ימי חופשה. עם זאת, ככול שהם יסיימו את העסקתם ועדיין תישאר להם יתרה שלילית של ימי חופשה – תבוצע התחשבנות במסגרת גמר חשבון. לאחר 30/04/2020 עובדים יוכלו לנצל ימי חופשה, כך שעד לסוף שנת 2020 ניתן יהיה לאשר יתרה שלילית של 14 ימי חופשה. ניתן יהיה לגרור יתרה שלילית של ימי חופשה עד 01 בינואר 2020.
התייחסויות נוספות: 
•    ניתן יהיה להעסיק עובדים שבהתאם להסכמי העסקתם נעדרים מעבודה בחודשים יולי-אוגוסט בחודשים אלו כמפורט בהסכם.
•    ביום הזיכרון (21/04/2020) – יש לחייב יום בחירה. עובד שאין לזכותו יום בחירה יחויב ביום חופשה.
•    יום הזכירון לחללי מערכות ישראל (28/04/2020) – יש לנצל 1/4 יום חופשה (במקום החיוב הרגיל).
עובד שהוא קרוב משפחה כהגדרתו בסעיף 4א לחוק יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל או של קרוב משפחה כהגדרתו בסעיף 7ה לחוק התגמולים לנפגעי פעולות האיבה אין לחייבו בניצול חופשה.
•    עובדי מערכת החינוך – חופשה בפסח תש"פ:
ספרניות, אבות בית, מזכירות, קב"ס, עובדי מע"ש, לבורנטים, פסיכולוגים וכו – יחויבו ב-3.75 ימי חופשה פנימית במקום החיוב בימי חופשה שנתית (כפי שנקבע בהסכם מיום 18.3.20 שיש לנצל ימי חופשה לעובדים אלו). 
סייעות שחויבו בימי חופשה שנתית בגין פסח תש"פ יזוכו ב-3.75 ימי חופשה.
•    ההסכם הוארך עד 02/05/2020 גם על עובדים בחוזים אישיים.
מחלה: אין זכאות לניצול ימי מחלה לפי תעודות מחלה שהונפקו מ-15 במרץ 2020 ואילך.

 

ג.    הסכם קיבוצי מתאריך 01/05/2020
תקופת ההסכם: 03 במאי 2020 ועד 30 ביוני 2020.
תחולה: עובדים שאינם חיוניים המיוצגים על ידי ההסתדרות שחל עליהם ההסכם מיום 19/04/2020. ההסכם לא חל על תאגידים עירוניים ותאגידי מים (התאגידים רשאים להצטרף בהתאם להנחיות שהועברו על ידי משרד הפנים). הרשות רשאית להחיל את ההסכם הקיבוצי גם על עובדים בחוזים אישיים, עובדים שאינם  זכאים לקביעות או עובדים שטרם השלימו את תקופת העבודה המזכה בקביעות.
תמצות: בהסכם זה נקבע כי כלל העובדים יחזרו לעבודה למעט עובדים שראש הרשות או מנכ"ל הרשות קבעו לגביהם כי הם לא יכולים לחזור מאחת משתי הסיבות הבאות:
1.  העובד לא יכול להמשיך במתכונת עבודתו הרגילה לאור מגבלות שהוטלו על עבודתו לרבות המגבלות המכונות הוראות "התו הסגול". 
2.  העובד אינו נדרש לעבודה בתקופת ההסכם או חלקה, לאור מגבלות שהוטלו בדין או מכוחו, שגרמו לירידה משמעותית בפעילות לעומת הפעילות הסדירה ערב פרוץ משבר הקורונה.
הרשות נדרשת להודיע לעובדים אלו במידית עד ליום 05/05/2020 ולציין לאיזו קבוצה הם משתייכים (א' או ב'). בנוסף, עד לתאריך 07/05/2020 יש להעביר לוועד העובדים רשימה של שמות העובדים שבהסדר תוך ציון הקבוצה אליה משתייך כל אחד מהם.
תשלום שכר לעובדים שבהסדר: עובדים בהסדר זכאים לשכר בגובה של 67.5% מהשכר הקובע לפיצויים (ללא הבראה וביגוד) וכן תשלום מקדמה של 12.5% מהשכר הקובע לפיצויים.
 

הנחיות נוספות:
•    המקדמה (12.5%) תנוכה מהעובד ב-10 תשלומים החל ממשכורת החודש השלישי לשובו לעבודה בהיקף משרה בה הועסק באפריל 2020.
•    עובד שסיים את עבודתו ולא החזיר את מלוא סכום המקדמה – סכום זה ינוכה לו בחישוב גמר חשבון.
•    עובד שחלקיות משרתו השתנתה במהלך החודשים 12/2019 ועד 2/2020 – החישוב של 80% יעשה לפי חלקיות משרה ממוצעת בתקופה שבין 12/2019 ועד 2/2020.
•    הפרשות סוציאליות – על המשכורת הנ"ל יש לבצע הפרשות סוציאליות כנדרש (קרן פנסיה או ניכוי לתקציבית וקרן השתלמות). 
•    עובד שאמור לסיים את עבודתו במהלך התקופה שבין 03.05.2020 ועד 30.06.2020 – לא יחשב כעובד בהסדר.
•     תשלום ביגוד והבראה יהיה לפי היקף המשרה בחודש אפריל 2020 ולא לפי אחוז השכר שנקבע על פי 67.5% + 12.5% מקדמה.
•    עובדים בהסכם יכולים לבקש לצאת לחל"ת.
גמישות תעסוקתית: במטרה להגדיל את כמות העובדים המועסקים ולהקטין את מספר העובדים שבהסדר, ההסכם קובע כי ניתן לשנות את ימי העבודה ושעות העבודה של העובדים. במקרה כזה, לא תינתן תוספת שכר כגון: תוספת משמרות.
העסקה בהיקף משרה קטן יותר: במקרה בו עובדים נדרשים לעבוד בהיקף משרה קטן יותר מהיקף משרתם הרגיל, הם יקבלו שכר על היקף משרתם בפועל ובנוסף, 67.5% מהשכר על חלקיות המשרה שהעובד לא עבד בה.
לדוגמה: עובד שחלקיות משרתו הרגילה לפני פרוץ משבר הקורונה הינה: 100%, יועסק בחודש מאי בחלקיות של 40% משרה, העובד יקבל שכר עבור 40% משרה ובנוסף שכר של 67.5%*60% המשרה הנותרת.

 

ניתן לנצל ימי חופשה או מחלה בתקופה זו.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,
 

מנכ"ל החברה וצוות שחק – המומחים לשכר בע"מ.