עדכונים

הסכם נהגים במועצות אזוריות:

ביום 10 באפריל 2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז שלטון מקומי, שלש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות שקבע בין היתר מתן תוספת ענפית בשיעור של 10% מהשכר המשולב לנהגי אוטובוסים ובעלי תפקידים כמפורט בסעיף 4 להסכם הקיבוצי מיום  09 בינואר 2013. מתן התוספת בתחולה רטרואקטיבית מחודש ינואר 2019.

להלן פירוט בעלי התפקידים הזכאים למתן התוספת:

  • מנהל מחלקת תחבורה

  • נהג (עובד מפעיל אוטובוס בעל רישיון נהיגה המשובץ לעבודתו כנהג)

  • סדרן (אחראי על סידור עבודה לנהגים, בעל רישיון נהיגה באוטובוס)

  • קצין בטיחות (כהגדרתו בסעיף 579 לתקנות התעבורה התשכ"א -1961) 

בנוסף, נקבע בהסכם בהקשר לנהגי אוטובוסים:

  • קידום מדרגה 7 לדרגה 8 יהיה כעבור שנה אחת בלבד ולא לאחר שנתיים.

  • מתן מענק חד פעמי בסך של 2,000 ש"ח לעובדים המפורטים לעיל שהועסקו בתקופה שבין 01.01.2018 ועד 31.05.2018. המענק ינתן במשכורת חודש מרץ 2018 ולא יאוחר ממשכורת חודש אפריל 2019.