מאמרים

קידום בדרגות של מנהלי מחלקות חינוך

נעם עדני, מנהל המחלקה המוניציפלית - שחק

 

לאור ביצוע קידומים בדרגות של מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות שלא עפ"י הכללים שנקבעו בהסכם הקיבוצי למנהלי מחלקות חינוך מיום 28/06/2012 (להלן: "ההסכם"), מצאתי לנכון לסכם עבורכם את הכללים.

 

הסכם מנהלי מחלקות חינוך

בתאריך 28 ביוני 2012, נחתם הסכם קיבוצי הקובע את שכרם של מנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות. להלן אמות המידה לקביעת שכרו של מנהל מחלקת החינוך ברשות בהתאם להסכם:

 1. מנהל מחלקת חינוך קיים (מי שהתקבל לעבודה לפני 09/2011) או מנהל מחלקת חינוך חדש (מי שהתקבל לאחר 09/2011).

 2. תפקיד העובד (שכר העובד יקבע לפי טבלת השכר המתאימה לתפקידו – ראש היררכיה, סגן ראש היררכיה, מנהלי מח' חינוך יסודי ועל יסודי, מנהלי מחלקות גני ילדים וחינוך מיוחד, סגן מנהלי מח' חינוך יסודי על יסודי וגני ילדים).

 3. דרגה (1-4) – אופן קביעת הדרגה יפורט בהמשך.

 4. רמה (1-6) – נקבעת בהתאם לגודל הרשות.

 

א. מנהל מחלקת חינוך חדש (מי שהחל עבודתו כמנהל לאחר 09/2011)

קביעת השכר

קביעת השכר למנהל מחלקת חינוך חדש יהיה עפ"י המרה של השכר האחרון טרם כניסתו לתפקיד (בדירוג עובדי הוראה / עוז לתמורה / אופק חדש), בכפוף לסעיף 9 להסכם. ההמרה הינה לדרגה השלמה, השווה או הגבוהה לשכר אותו קיבל.

אציין, כי יש לוודא שלא קיימות חריגות שכר מההסכמים הקיבוציים של אותו הדירוג.

מנהלים חדשים שלא השתכרו עפ"י אחד מהדירוגים שלעיל, אלא כנגזרת משכר מנכ"ל או עפ"י דירוג של מנהלי מחלקות החינוך או שלא עסקו בהוראה יותר מ-3 שנים טרם מינויים לתפקיד, יש להמיר את שכרם לפי הסכם מנהלי מחלקות החינוך משנת 1995.

 

קידום במתח הדרגות

בהתאם לסעיף 10 להסכם, מנהל מחלקת חינוך יהיה זכאי לקידום בדרגות בהתקיים שלושת התנאים שלהלן במצטבר:

 1. לגבי ראש המערכת ההיררכית שהייה של 4 שנים (בהן כיהן בתפקיד ראש ההיררכיה), יתר מנהלי מחלקות החינוך שהייה של 3 שנים לפחות באותה הדרגה.

 2. השתלמות מקצועית בהיקף של 70 שעות בשנה, במשך שלוש שנים, או 210 שעות בתקופה שאורכה לפחות 3 שנים.

 3. מתן שלוש הערכות חיוביות, שיינתנו ע"י ראש המערכת היררכית. מתן ההערכות לא יעלה על 4 שנים. אם ניתנו בתקופה של 5 שנים תנאי מקדים שלא קיבלו שתי הערכות שליליות רצופות בתקופה זו. (האמור בסעיף זה אינו חל על ראש המערכת ההיררכית).

 • קידום לדרגה 4 יינתן בכפוף לאישור מנכ"ל הרשות המקומית.

 

 

ב. מנהל מחלקת חינוך קיים (מי שהחל עבודתו כמנהל לפני 09/2011)

קביעת השכר

השכר הקובע של מנהל מחלקת חינוך קיים יהיה השכר ששולם לו עבור העסקה ב-100% (למעט רכיבי עבודה נוספת והחזרי הוצאות), בתוספת 3% לשכר המשולב, החישוב יעשה לפי השכר בחודש שקדם למועד תחילתו של ההסכם (תלוש שכר לחודש 08/2011), ובהתאם להוראות הסכם ההסדרה.

** מנהלי מחלקות חינוך שבתלוש השכר לחודש 08/2011 התגלו חריגות שכר, תקבע דרגתם בהתאם לאישור של הממונה על השכר במשרד האוצר, בכפוף להסכם ההשבה.

קידום במתח הדרגות

בהתאם לסעיף 10 ג' לצורך הקידום של מנהל מחלקת חינוך קיים אשר שובץ בדרגת שכר ביניים, לדרגת השכר השלמה הקרובה, תהיה כמפורט להלן:

 1. שהייה של שנה וחצי בדרגת הביניים (עבור ראש היררכיה שנתיים).

 2. השתלמות בהיקף של 105 שעות.

 3. מתן הערכה חיובית אחת בלבד (למעט לראש המערכת ההיררכית).

 

 

 

   

על מנת שמנהלי מחלקות חינוך לא יחרגו בשכרם יש לוודא כי הדרגה בה שובצו הינה עפ"י הכללים, ואופן הקידום בדרגות בהתאם לאמור לעיל.

על מנהלי מחלקות החינוך להגיש בקשה לאישור ההשתלמויות, לצורך הקידום בדרגה, לאיגוד מנהלי מחלקות החינוך.

אין לראות באישור ההשתלמויות מהאיגוד כאישור למתן דרגה!!