מאמרים

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

בשנת 2011 נחקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב - 2011, אשר נכנס לתוקפו ביוני 2012.

 

מהו הרקע לחקיקת החוק להגברת האכיפה?

חוקי העבודה במדינת ישראל מכילים מספר לא מבוטל של "חוקי-מגן". לצד חוקים אלו צמחו תופעות של אי-ציות, ואכיפה רופפת של חוקי העבודה, אשר הביאו לפער גדול בין הוראות החוק ליישומו בפועל. על רקע תופעת אי-הציות לחוקי העבודה, נחקק החוק להגברת האכיפה אשר מטרתו להגביר ולייעל את אכיפת חוקי העבודה באמצעות הליך מנהלי להטלת עיצום כספי על מעסיקים ועל מזמיני שירות. מטרתו הנוספת של החוק היא, הטלת אחריות אזרחית ופלילית בגין הפרות על מזמיני שירות בתחום השמירה, הניקיון וההסעדה.

החוק להגברת האכיפה יצר מערך לשיפור נורמת הפעילות של המעסיקים, ושל מזמיני השירות הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, ובכך הגביר את ההגנה על עובדים רבים.

בשנתיים הראשונות שחלפו מכניסת החוק לתוקפו, הוטלו 459 עיצומים כספיים בסך כולל של 31,420,920 ₪ וניתנו 3,657 התראות מנהליות. התביעה הפלילית במשרד הכלכלה הגישה 157 כתבי אישום, וניתנו 110 גזרי דין בבתי הדין לעבודה.

יש לציין, כי לצד הדרישות שהוצבו בפני מזמיני השירות והסכנה שבהטלת אחריות בגין הפרות חוק, מציע החוק מנגנונים ברורים המאפשרים למזמין השירות הגנה טובה בתביעה אפשרית.

בחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, נקבע כי למזמין שירות תהא הגנה טובה בתביעה אזרחית ופלילית, אם הוכיח כי ערך בדיקות של בודק שכר מוסמך ופעל עפ"י הוראות החוק בנוגע לממצאי דוח בודק השכר.

 

השירות המוצע ע"י חברת שחק

חברת שחק מציעה שירותי בדיקות שכר הנערכים ע"י רואות חשבון שעברו הכשרה מטעם משרד הכלכלה וקיבלו תעודות "בודק שכר מוסמך".  צוות זה התמחה בבדיקות שכר ובמיוחד בעריכת ביקורת שכר על קבלני שמירה וניקיון, הצוות בקיא בהוראות החוק, צווי ההרחבה והתקינה העדכנית בכל הנוגע לעובד קבלן שירות.

במסגרת הבדיקה תיבחן עמידת מזמין השירות בכל תקנות החוק וצווי ההרחבה הרלוונטיים החלים על עובדיו, לרבות: שכר מינימום, תשלום נסיעות, הבראה, הפרשות סוציאליות, עמידה בחוק הודעה לעובד, חוק שעות עבודה ומנוחה וחוק הגנת השכר, תוספת וותק, דמי חגים, חופשה ומחלה ועוד. הביקורת נעשית בצורה דקדקנית ובודקת את עמידת מזמין השירות בכול דרישות החוק, לרבות אופן יישומן בחישובי השכר ואופן הצגת התשלומים בתלושי שכר.

בתום הבדיקה מופק דוח בודק שכר מפורט, הכולל את ממצאי בדיקת השכר.

 

דוחות בדיקת שכר

בטיוטת התקנות נקבעו שלשה סוגי דוחות של ביקורת על קבלני שירותים:

1.     בדיקת היכרות או בדיקה חוזרת מלאה.

2.     בדיקה לאחר גילוי ליקויים (דוח מעקב אחר תיקון ליקויים).

3.     בדיקת תשלומים לקופות גמל.

 

שירותים נוספים בתחום השכר המוצעים ע"י שחק

חברת שחק המומחים לשכר, מספקת מגוון שירותים נוספים בתחום בקרת השכר, ביניהם:

  • עריכת ביקורות שכר רוחביות וספציפיות לנושא מסוים לבקשת הלקוחות. ביניהם: בדיקת תשלום תוספת וותק לכלל העובדים, בקרת תשלום קצובת נסיעה, בדיקת הפרשות סוציאליות והשוואה מול ההפקדה לקופות הגמל ועוד.

  • תמחור מכרזים, עריכת תחשיבי עלות למזמין השירות טרום המכרז ולאחריו, חישוב עלות מעסיק לשעה, תחשיב סיום העסקה ותחשיבים נוספים.

  • כמו כן, מפעילה חברת שחק מוקד שירות למתן מענה לקריאות ו/או תלונות לעובדי קבלן השירות, הכולל מענה במייל ו/או בטלפון לקריאה ו/או תלונה של עובד קבלן השירות, וכן בדיקת תלושי שכר ומסמכים נלווים, ככל שיידרשו, לצורך בדיקת התלונה של עובדי הקבלן ברשות והפקת דו"ח מפורט בהתאם.