עדכונים

שכר מינימום שעתי:

פורסם חוזר הממונה על השכר מיום 26 באפריל 2018, הקובע כי החל מ-01 באפריל 2018, שכר המינימום השעתי יעלה מ-28.49 ₪ לשעה ל- 29.12 ₪ לשעה (5,300 לחלק ל-182 שעות), והסכום הבסיסי יעלה מ-25.03 ₪ לשעה ל-25.58 ₪ לשעה (4,655.95 ₪ לחלק ל-182 שעות).

יובהר, כי ערך השעה של עובד במשכורת חודשית כמו גם השכר לשעה של עובד שעתי, לא יפחת מהאמור לעיל (29.12 ₪).