עדכונים

הנדון: סיכום מסמך משרד האוצר מתאריך 4.5.2021 בעניין הבהרות בנושא חוזר השכר מתאריך 21.7.2019

11 במאי 2021

בתאריך 21.7.2019 פורסם על ידי משרד האוצר מתווה שכר חדש לעובדים המועסקים בתאגידי
מים וביוב ("החוזר"). בתאריך 4.5.2021, הפיץ משרד האוצר מסמך הבהרות לחוזר ("מסמך
ההבהרות"). להלן נבהיר את משמעות האמור במכתב הנ"ל. מומלץ לקרוא בעיון את המכתב ואת האמור להלן, ולהיערך לאימוץ ההנחיות.

1. בכל הקשור לתשלומי שכר, משרד האוצר אינו מאפשר בחירה בין החוזר, לבין חוזר
3/2009. לגבי כל עובד שנקלט החל מתאריך 21.7.2019, רק רמות השכר הקבועות בחוזר
יהיו רמות השכר המאושרות לתשלום, ואין אפשרות שלא לאמץ את רמות השכר
המפורטות בחוזר החדש.
הבחירה היחידה המתאפשרת היא בנוגע למנהלי מחלקות קיימים, שתועבר בכתב על ידי
מנהל המחלקה לתאגיד, בהתאם לפורמט המצורף כנספח ב' לחוזר. החלטת העובד תועבר
על לתאריך 31.12.2021, ותהיה בלתי חוזרת.

2. בכל הקשור לתנאי העסקה נלווים, משרד האוצר מאפשר בחירה בין הנורמה הקבועה
בחוק, לבין הנורמה הקבועה בחוזר בלבד. אין אפשרות בחירה אחרת.
בהיעדר הוראה בחוק - ניתן שלא לשלם ההטבה בכלל, או לשלמה בהתאם לאמור בחוזר.
אין אפשרות לבחירה אחרת מהחוק או מהאמור בחוזר.
על התאגיד להודיע על בחירתו לממונה על השכר בטופס ייעודי שנוסח ע"י הממונה על
השכר לצורך העניין.


3. על תאגיד שמיישם את האמור בחוזר, לפנות לממונה על השכר בכתב, על פי הפורמט
המצורף כנספח ב' למסמך ההבהרות.

4. תאגיד שלא מיישם את האמור בחוזר, נדרש לפנות לממונה על השכר לצורך הסדרה
פרטנית של שכר העובדים. במסגרת ההסדרה, יהיה צורך להעביר את נתוני כלל העובדים
לממונה על שכר, ולא ניתן יהיה לקדם את העובדים בשכרם ללא אישור פרטני מטעם
הממונה על השכר.

5. חתימה על הסכמים אישיים
א. אין לחייב חתימה על הסכם עבודה חדש לעובד בכיר אשר שכרו אושר כדין על ידי
הממונה על התאגידים או על ידי הממונה על השכר, בהתאם הוראות חוזר 3/2009 .
ב. עובד לא בכיר - כל עוד שכרו ותנאי העסקתו הנוכחיים אינם חורגים מהנהוג בשירות
המדינה, אין מניעה להמשיך ולשלם בהתאם למצב הנוכחי. עם מעבר העובד לתפקיד
חדש, עליו לחתום על הסכם העסקה לפי הפורמט המצורף לחוזר.

6. אין להעסיק עובדים בכירים בחלקיות משרה. עובדים בכירים קיימים המועסקים
בחלקיות משרה - רשאים להישאר בחלקיות משרה. עם מעבר לתפקיד בכיר חדש- יועברו
להעסקה במשרה מלאה.

7. הוראות המעבר לעניין גזירת שכר בכירים יחולו על כלל התאגידים. יוזכר כי תמיד ניתן
לשלם שכר בשיעור נמוך מרמות השכר המפורטות בחוזר, והכל בכפוף לשיקולים
מקצועיים וענייניים, ובהתאם להוראות חוק שוויון הזדמנויות בעבודה תשמ"ח- 1988 ,
ובהתאם לפסיקת ביה"ד לעבודה בעניין ע"ע 1809-05-17 (מדינת ישראל נגד אלאשווילי
ואחרים). דירקטוריון התאגיד מתבקש לקיים דיון בהוראות הנ"ל לצורך גיבוש מדיניות
פנימית, אחידה ושוויונית בעניין זה. סטייה מהנוהל השוויוני שיגבש הדירקטוריון, תחייב
מתן חוו"ד יועמ"ש מתועדת, המאפשרת סטייה זו.

8. ככל שקיימת מגבלת תקציב, התאגיד רשאי להחליט באופן רוחבי ושוויוני על הפחתת
שיעור הגזירה משכר מנכ"ל, לכלל העובדים הבכירים.

9. בניגוד לאמור בחוזר, מובהר כי האפשרות לקליטת עובדים בשכר גבוה מהתחילי, לא תחול
על עובדים ברובד ראשון ושני.

10. מנגנון קידום השכר שבחוזר החדש יחול על כלל העובדים (בכירים ושאינם בכירים). מנגנון
הקידום הקודם (בחוזר 3/2009) - בטל.
הבסיס לחישוב תקציב הקידום יהיה שכר הבסיס,
וכל רכיבי העבודה הנוספת לכלל עובדי התאגיד (בכירים ושאינם בכירים), לפי הסכומים
ששולמו בפועל לעובדים בחודשים ינואר עד דצמבר של שנה קלאנדרית.

11. ניתן יהיה לקדם עובדים שאינם בכירים ששכרם נמוך מהשכר התחילי לתפקיד, בשיעור
של עד 10% לשנה, עד הגעה לרף השכר התחילי. קידום זה לא ייכלל בתקציב הקידום.

12. להלן טווחי שכר חדשים שנקבעו, לפי תפקידים:

תפקיד                     שכר תחילי                     שכר מקסימאלי
עובד מינהלה               5,750 ₪                             7,750 ₪
עובד מיומן                  6,750 ₪                             8,750 ₪
עובד מקצועי               7,250 ₪                             9,250 ₪
 

13. תאגיד מים המעסיק פחות מ - 100 עובדים, רשאי שלא לקדם את עובדיו בהתאם להתפלגות
פעמון, אלא באופן הבא:
א. סך התגמול לעובד בודד לא יעלה על 5% .
ב. סך התשלום לכלל העובדים לא יעלה על סך תקציב הקידום שאושר לתאגיד.
ג. תקציב הקידום יחולק על פי עמידה ביעדים.
ד. אין לכלול בבסיס הקידום שכר מנהלי מחלקות המועסקים בשכר גלובלי (45% - 55%).

14. ניתן יהיה לשלם מענקי שימור לכלל עובדי התאגיד שהגיעו לשיא שכרם.
הכללים לתשלום מענקי שימור מפורטים בסעיף 2.2.3.1 לחוזר.
המענק יהווה בסיס להפרשת 6% פ"פ, וכן להפרשות לפנסיה.
סעיף זה לא יחול על: מנכ"לים, עובדי רובד שני, ומנהלי מחלקות שמועסקים בשכר גלובלי
(45% - 55%).

15. יתרת המחלה לצורך פיצוי בגין ימי מחלה שלא נוצלו, תהיה היתרה העומדת לרשות העובד
בתאריך 1.1.2019 . אין לגרור ימי מחלה באופן רטרואקטיבי לעניין זה. ראו דוגמא מספרית
בטיוטה.

16. וותק לעניין הבראה, ייספר מכל מקומות העבודה הקודמים (לרבות פרטיים). תקופה שלא
מתקיימים/התקיימו בה יחסי עובד-מעסיק (לדוגמא: חל"ת) לא תובא בחשבון לצורך
העניין. תקופת חל"ד תובא בחשבון. תקופת שירות בסדיר ובקבע תבוא בחשבון הוותק
לעניין הבראה.

17. עובד שאינו כונן, ונקרא לקריאת פתע- יהיה זכאי לתשלום הגבוה מבין מנגנון תשלום בגין
קריאות פתע, לבין התשלום עבור שעות נוספות.

18. בין השעות 16:00-24:00, כוננות תוגדר באורך של 8 שעות, ותינתן עליה תמורה של 5 שעות
ושליש לפי ערך שעה של 100%.
לאחר השעה 24:00 ועד השעה 7:00 למחרת- התאגיד יוכל לבחור בין אחד ממנגנוני
התשלום הבאים:
א. מנגנון תשלום של קריאות פתע.
ב. המשך תשלום לפי מנגנון כוננות, בחישוב של תשלום עבור 2/3 ערך שעה רגיל לכל שעת
כוננות.

19. עובד שנמצא בכוננות ונקרא לקריאת פתע- יקבל תמורה עבור שעות העבודה שעבר בפועל
(שעות נוספות). מנגנון תשלום עבור קריאות פתע יבוצע רק במצב שבו העובד לא נמצא
בכוננות.

20. התאגיד יהיה רשאי לאשר השתתפות עובדים בכירים בקורסים מקצועיים (בנוסף לעובדים
שאינם בכירים), ובלבד שקיימת זיקה ישירה לתפקידם בתאגיד.
בנוגע לתוכניות להכשרת הנדסאים - התאגיד צריך לקבל אישור הממונה על התאגידים
לתוכנית ההכשרה.

21. אין צורך באישור הממונה על התאגידים לצורך איוש משרה באופן זמני, אלא אם נדרשת
תוספת שכר לעובד ממלא המקום. במקרה כזה, יש לפנות לממונה על התאגידים בצירוף
אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף, ופעולה אקטיבית מצד התאגיד לאיוש
המשרה באופן קבוע. תקופת מילוי המקום לכלל עובדי התאגיד שאינם מנכ"ל, לא תעלה
על חצי שנה, במהלכה ישולם לעובד שכר כדלהלן:
א. לגבי עובד בכיר (מנהל מחלקה ומעלה) הממלא תפקיד בכיר יותר - ישולם שכר שלא
יעלה על השכר התחילי לתפקיד שאותו העובד ממלא מקום.
ב. לגבי עובד בכיר (מנהל מחלקה ומעלה) הממלא תפקיד בכיר שמקביל לו- ניתן יהיה
לשלם לעובד תוספת של עד 5% משכרו הנוכחי הפנסיוני, לתקופת מילוי המקום בלבד.
ג. לגבי עובד שאינו בכיר הממלא תפקיד בכיר - ישולם שכר שלא יעלה על השכר התחילי
לתפקיד שאותו העובד ממלא מקום.
ד. לגבי עובד שאינו בכיר הממלא תפקיד שאינו בכיר אחר - ניתן יהיה לשלם לעובד תוספת
של עד 10% משכרו הנוכחי הפנסיוני, לתקופת מילוי המקום בלבד.

22. הכללים בעניין תקופת מילוי מקום למנכ"ל התאגיד מפורטים בחוזר הממונה על
התאגידים מתאריך 24.12.2017 .

23. בשנה שבה עולה דרגת הרשות המקומית באופן שמעלה את שכר הבכירים, לא תהיה זכאות
לתקציב קידום לעובדים הבכירים בתאגיד, אלא רק לעובדים שאינם בכירים, בהתאם
להוראות תקציב הקידום כמפורט בחוזר. ככל שהשינוי בדרגת הרשות נעשה לאחר קידום
הבכירים - לא תהיה לעובדים בכירים זכאות לתקציב קידום בשנה העוקבת.

24. סעיף 7.3 לחוזר חל על עובדים שאינם בכירים.

25. התווספו הוראות בעניין תשלום לעובדי משמרות. ראו בהרחבה במסמך ההבהרות.

26. התווספו כללים ברורים לעניין האפשרות למתן פרס לעובדים מצטיינים. ראו בהרחבה
במסמך ההבהרות.

27. התווספה האפשרות לתשלום תוספת נהיגה עצמית, לעובדי שטח באגפי תפעול והנדסה
(לרבות מנהלי מחלקות באגפים אלו). התוספת תשולם בהתאם לאמור בחוזר הממונה על
השכר שמספרו: 2016-3-6 מתאריך 31.10.2016, לפי עדכונו מעת לעת.

28. להגדרת: "עובד מקצועי" יתווספו התפקידים הבאים: ראש צוות שאינו אקדמי, מנהל
ביטחון מים.

29. אין גרירה של תנאי העסקה ושכר במעבר בין תאגיד לתאגיד (למעט וותק לדמי הבראה
כמפורט לעיל).

30. דירקטוריון התאגיד רשאי לקבוע כי ההפרשות על רכיבי עבודה נוספת יהיו באותם שיעורי
ההפרשות על שכר הבסיס, או בהתאם לצו ההרחבה, למעט השלמה לפיצויי פיטורין
בשיעור 2.33%.

31. דירקטוריון התאגיד רשאי לקבוע שיופרשו הפרשות לקופ"ג על רכיבי החזר הוצאות (כגון:
החזר הוצאות רכב, אש"ל, כלכלה, ביטוח מקיף ואגרת רישוי רכב). ככל שהדירקטוריון
קבע כאמור, שיעור ההפרשה יהיה: 5% - ניכוי עובד, 5% - הפרשות מעסיק. אין ל הפריש
בגין גילומי מס. מועד תחולת החלטת הדירקטוריון לא יהיה מוקדם מתאריך 1.1.2021.

32. לעניין ימי אבל, התאגיד יהיה רשאי לנהוג בהתאם לצו ההרחבה (הסכם מסגרת 2000), או
בהתאם לימי האבל המפורטים במסמך ההבהרות (ראו שם בהרחבה).

33. תקציב הקידום לשנת 2021 יעמוד על 2.5%, ואופן החישוב שלו יהיה בהתאם לאמור
בחוזר.

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,
 

מנכ"ל החברה וצוות שחק – המומחים לשכר בע"מ.