עדכונים

סיכום הנחיות להעסקת סייעות עד 15/11/2020 בעקבות "משבר הקורונה"

15 באוקטובר 2020

העסקת סייעות:
1. סייעות חינוך מיוחד צריכות להמשיך בעבודתן כרגיל.
2. סייעות לגננת, כולל סייעת שניה, מועסקות בלמידה מרחוק. 
3. סייעות המועסקות בלמידה מרחוק מקבלות שכר מלא. זאת למעט תוספות יוח"א, אופק       חדש והחזר נסיעות שאותן הן לא זכאיות לקבל.
כמו כן בשנת 2021 ינוכה יום אחד ממכסת ימי הבחירה וימי ההשתלמות של העובדת.
4. בתקופת הסגר, ניתן לשבץ לעבודה סייעת לגננת בתפקיד דומה במסגרות חינוך לילדי   עובדים חיוניים תוך התחשבות בסייעת וצרכיה, ואז ישולם שכרה המלא כולל תוספות. 
5. במידה והסייעת מסרבת לעבוד במסגרות חינוך לילדי עובדים חיוניים, היא אינה יכולה לעבוד מרחוק ולקבל שכר בימים אלה.
6. ניתן לנייד סייעת לגננת לתפקיד אחר באותה רשות אשר תואם את מעמדה והכשרתה, יש להתחשב במגבלות מרחק, תנועה והתחבורה הציבורית. ואז יש לשלם את שכרה המלא כולל תוספות. 
7. סייעת שאינה מעוניינת ללמד מרחוק ואין עבורה תפקיד אחר, תחשב כ"עובדת בהסדר".
8. סייעת לגננת, שמסיבות שאינן תלויות ברשות, קיימת מניעה להעסיקה בלמידה מרחוק וכן  לא שובצה לעבודה בתפקיד דומה או בשמרטפות לילדי עובדים חיוניים, לאחר מיצוי הגמישות המאפשרת העסקה מלאה או לבקשתה, ניתן להגדירה כ"עובדת בהסדר".
9. עובדי מערך החינוך שאינם בתפקיד סייעת לגננת בגן ילדים או סייעת בחינוך המיוחד כגון      סייעת צמודה או רפואית, מזכירות ומנהלניות, אבות בית, ספרניות, לבורנטיות, מלווי              הסעות וכו' ישולבו, ככל האפשר, לעבודה עפ"י הכללים הקבועים בהסכם תוך הפעלת        הגמישות המאפשרת העסקה מקסימלית.
10. המעסיק יאפשר ככל הניתן, לסייעות ולעובדי מערך החינוך אשר יועסקו בשמרטפיות        לשלב את ילדיהם בשמרטפיות שיפתחו על מנת לסייע להם להיות מועסקים .
11. חופשה ומחלה- סייעת בלמידה מרחוק וכן סייעת המועסקת בתפקידים אחרים, צוברת ימי    חופשה ומחלה כרגיל וכן רשאית לנצל ימי חופשה ומחלה כרגיל.

עובדים בהסדר:
12. יש להעסיק במקום העבודה את מספר העובדים (50% ומעלה) המרבי האפשרי, ואת יתר העובדים להעסיק מהבית עד כמה שניתן. ניתן גם לבצע שינוי בחלקיות משרה, בהגדרת תפקיד ובשעות וסדרי העבודה ע"פ הכללים שבהסכם.
13. עובדים שענף התעסוקה שלהם או מקום העבודה אינו פעיל ע"פ חוק או שמקום העבודה נסגר ע"מ לצמצם את השפעת נגיף הקורונה ואין אפשרות להעסיקם כנאמר בסעיף הקודם, יחשבו עובדים בהסדר. 
14. ההסדר בתוקף מה-16.9.2020 ועד 15.11.2020 (תאריך לאחר הארכה).
15. בזמן ההסדר, העובדים שבהסדר לא יעבדו, ויקבלו שכר בגובה 70% מהשכר לפיצויים בחודש העבודה האחרון (לא כולל הבראה וביגוד) בהכפלה של היקף המשרה הממוצע בחודשים 12/2019 עד 02/2020. אם העובד לא הועסק אז, היקף המשרה יקבע לפי ממוצע 3 חודשי עבודה שקדמו להסכם. שכר זה על ישולם כמובן החלק היחסי של תקופת ההסדר מתוך החודש. (להלן "התשלום המיוחד").
16. בתקופת ההסדר, היקף המשרה של העובד יהיה- היקף משרתו מוכפל ב-70% לצורך חישוב גמלת פרישה ותשלום לקרן פנסיה וותיקה, ימים אלו יחשבו לצורך זכויות וותק ורציפות זכויות.
17. סייעות שהחלו את עבודתן בחודש ספטמבר 2020 ומיד לאחר מס' ימים נחשבות כ"עובד בהסדר" – ישולם שכרן לפי בסיס המשרה שאליה נקלטו.
18. בגין תקופת ההסדר אין לנצל ימי חופשה.
19. בתקופת ההסדר ניתן לקבל תשלום דמי מחלה שלא עולה על התשלום המיוחד וניצול ימי המחלה יהיה בגובה 70% מימי המחלה שהיו אמורים לנכות לעובד.
20. על התשלום בתקופת ההסדר ישנן הפרשות פנסיוניות כמו שכר פנסיוני.
21. עובד אינו יכול להיחשב "עובד בהסדר" בחודש שבו אמורה להסתיים העסקתו, בתקופה שהוא בבידוד, בתקופת מחלה שהחלה לפני ה-16.9.2020, בימי חופשת סוכות ברשויות בהם נהוגה חופשה מרוכזת ובחודשי חל"ת (כולל חל"ת אחרי חופשת לידה).
 

 

נשמח לעמוד לרשותכם ולענות על שאלותיכם,
 

מנכ"ל החברה וצוות שחק – המומחים לשכר בע"מ.