מאמרים

תנאי העסקת עובדים סוציאליים ברשויות המקומיות
ושיפוי משרד הרווחה

17 בפברואר 2020

 

בתאריך 06 בינואר 2020, פורסמה הבהרה על ידי מרכז שלטון מקומי בעניין תשלום שכרם של העובדים הסוציאליים לעומת השיפוי המתקבל ממשרד הרווחה...

שינויים בהסדר תשלום בגין ימי מחלה לעובדי תאגידי מים וביוב

13 בנובמבר 2019

בתאריך 21 ביולי 2019 הוציא הממונה על השכר חוזר המסדיר את שכרם ותנאי העסקת של העובדים המועסקים בתאגידי מים וביוב (להלן: "החוזר החדש").

 

בין היתר, מסדיר החוזר את נושא תשלום ימי המחלה לעובד השוהה בחופשת מחלה...

חוקת השכר לתאגידי המים מיום 21 ביולי 2019

רו"ח מיכל לוי ישוביוף - מנהלת החטיבה המקצועית

25 ביולי 2019

בתאריך 21 ביולי 2019 אושר מודל השכר לתאגידי המים ע"י הממונה על השכר.

מודל השכר קבע תנאי העסקה חדשים ושונים מהאמור בחוזר השכר מיום 07.04.2009 וקבע את אופן היישום של תנאים אלו...

העסקת נהגים במועצות אזוריות

רו"ח מיכל לוי ישוביוף - מנהלת החטיבה המקצועית

19 במאי 2019

ביום 10 באפריל 2019 נחתם הסכם קיבוצי בין מרכז שלטון מקומי, שלש הערים הגדולות ומרכז המועצות האזוריות שהעניק מספר תוספות שכר לעובדי הרשויות המקומיות.

בין היתר נקבע בהסכם מתן תוספת ענפית בשיעור של 10%...

הנחיות לנוהל פיקדון לעובדים זרים מסתננים

רו"ח רבקה הנאו

02 במאי 2019

ביום 25.4.2017 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "הרשות") נוהל פיקדון לעובדים זרים שהינם מסתננים. בהתאם לנוהל הנ"ל, חלה חובה על המעסיק לנכות ולהפריש משכרו של עובד זר מסתנן 36% לפיקדון ייעודי המתנהל ע"י הרשות...

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

 

בשנת 2011 נחקק החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה התשע"ב - 2011, אשר נכנס לתוקפו ביוני 2012...

קידום בדרגות מנהלי מחלקת החינוך

נעם עדני, מנהל המחלקה המוניציפלית - שחק

לאור ביצוע קידומים בדרגות של מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיות שלא עפ"י הכללים שנקבעו בהסכם הקיבוצי למנהלי מחלקות חינוך מיום 28/06/2012 (להלן: "ההסכם"), מצאתי לנכון לסכם עבורכם את הכללים...